دوره جامع تربیت مربی اقتصاد کودک

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
2700000 IRR

محتوای دوره

مقدمه
جلسۀ اول
جلسۀ دوم
جلسۀ سوم
جلسۀ چهارم
جلسۀ پنجم
جلسۀ ششم
جلسۀ هفتم
جلسۀ هشتم
جلسۀ نهم
جلسۀ دهم
جلسۀ یازدهم
جلسۀ دوازدهم
جلسۀ سیزدهم
جلسۀ چهاردهم
جلسۀ پانزدهم
جلسۀ شانزدهم
جلسۀ هفدهم
جلسۀ هجدهم
جلسۀ نوزدهم
جلسۀ بیستم
جلسۀ بیست و یکم
جلسۀ بیست و دوم
جلسۀ بیست و سوم
جلسۀ بیست و چهارم
جلسۀ بیست و پنجم
جلسۀ بیست و ششم
جلسۀ بیست و هفتم
جلسۀ بیست و هشتم
جلسۀ بیست و نهم
جلسۀ سی‌ام
جلسۀ سی و یکم
جلسۀ سی و دوم
جلسۀ سی و سوم
جلسۀ پایانی