آزمون قسمت هشتم: انتخاب و تصمیم گیری/ نیاز و خواسته