آزمون قسمت ششم: استانداردها و سرفصل های تربیت اقتصادی در کودکی