سال نو، طرح نو

قول میدیم خیلی زود در سال جدید، با طرحی جدید، دوباره در کنارتون باشیم.